Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån!
kr

0 kr/månad

Ekonomiblogg

« Tillbaka

Fördelarna med bolån

Lån

En familj som äger sin bostad lägger ungefär 20 % av sin disponibla inkomst på boendet, en familj som bor i hyresrätt lägger 30 % av den disponibla inkomsten på boendet. Naturligtvis är det också av flera andra skäl mer attraktivt att äga sin bostad.

Kan man betala sin nya bostad kontant kan detta vara förmånligt jämfört med att låna till köpeskillingen. Viktigt är förstås att veta var kontanterna skulle få bäst avkastning. Om man ser att man kan placera sina pengar till en högre avkastning än vad boendekostnaden skulle bli bör man överväga att ansöka om ett bolån. Banker och finansinstitut har idag ungefär samma utbud av bolåneprodukter. Många låntagare har en bra kontakt med sin bank och ofta vänder man sig till denna när man skall göra sin största affär i livet. Många gånger kan det vara lönsamt att begära en offert hos flera banker och finansinstitut. Genom att föra över alla sina konton från sin ”gamla” bank till en ny kan man förhandla sig till gynnsammare villkor. Det betraktas inte heller som illojalt att använda sig av en annan banks offert för att förhandla med sin gamla.

Ett bolån grundar sig på ett avtal mellan banken och låntagaren. Avtalet reglerar villkoren för lånet, här bestäms löptid, amortering, ränta och ränteperiod med mera. När avtalet har undertecknats och bostaden tillträtts betalas lånet ut. Lånebeloppet sätts in på låntagarens konto och betalas sedan i de allra flesta fallen ut till säljaren av bostaden.

Fördel som bankkund

Med ett bolån i en stabil bank eller ett stabilt finansieringsinstitut kan låntagaren kalkylera sina bostadskostnader över en lång tid. De flesta låntagare ser till att ha en tät kommunikation med sin bank och de tjänstemän som hanterar just det egna bostadslån bostadslånet. Fördelen för en bankkund är att banken ställer sin expertis till kundernas förfogande. Kunden är välkommen med frågor om lånet och diskussion om förändringar i till exempel upplägget.

För de flesta är förstås bolånet det enda medlet att finansiera köp av en bostad. Många har möjlighet att varje månad eller kvartal betala amortering och ränta på sitt lån, nästan ingen har tillräckligt med kontanter för att finansiera i alla fall sitt första bostadsköp. Vid så kallad bostadskarriär kan en bostadsköpare börja med en blygsam bostad för att under gynnsamma förhållanden med ökande priser byta upp sig till en större och bättre bostad. Banken kan då som partner och rådgivare vara till god hjälp vid nya affärer.

En viktig ekonomisk aspekt är att kostnaden för bolånet medför rätt till skatteavdrag. Avdrag medges med 30 % upp till 100 000 kr i räntekostnad. Över detta belopp medges 21 % i avdrag. Statsmakterna anser fortfarande att det är försvarbart att på detta sätt subventionera bostadsinvesteringar även om frågan till och från varit uppe för debatt.

Läs också: Jämför bolån - hitta lägsta boräntan och spara tusentals kronor!
Läs också: Boränta: Vad händer med boräntorna?

Vad händer med mina banklån om banken går i konkurs?

De senaste årens ekonomiska kris har föranlett spekulationer bland många låntagare om vad som skulle kunna tänkas ske med lånen om banken går i konkurs. För att få exempel på vad som kan hända i en sådan situation får man gå tillbaka tjugo år i Sveriges historia.

Bankkrisen på 90-talet

Sverige hade sin senaste bankkris på 1990- talet. Krisen orsakades av att reglerna för bankernas utlåning hade förändrats och de kunde nu utan hinder låna ut närmast obegränsade mängder pengar. Inom fastighetsbranschen fanns en stark framtidstro och när man nu kunde få låna mycket lättvindigt började hjulen snurra allt snabbare. Svenska investerare som nu hade tillgång till kapital började också satsa i utlandet, till exempel i Storbritannien och Holland.

För det första hade Sverige 1990 en fastighetsbubbla som brast. Många lyckades sälja och rädda sina investeringar, andra hann inte och blev kvar med stora skulder till finansbolag och banker. För det andra kom den generösa kreditgivningen att slå tillbaka på bankerna. Bankerna hade ofta lånat ut pengar till olika finansbolag som i sin tur lånade ut pengar till investerare med mycket optimistiska planer. När fastighetskrisen blev ett faktum var det många investerare som inte kunde återbetala sina lån, deras fastigheter hade sjunit till nästan hälften i värde och var för det mesta osäljbara.

Staten går in

Det finns ett uttryck beträffande bankers förhållande till sina kunder: ”om du har lånat 5 000 kr av banken och inte kan betala är det ditt problem, om du har lånat 50 000 000 kr och inte kan betala är det bankens problem”. Detta blev nu alldeles uppenbart för alla Sveriges banker och det förelåg en stor risk att några banker skulle gå i konkurs när låntagarna fallerade. Nordbanken och Götabanken var konkursmässiga, men statsmakterna bedömde situationen så, att banker i konkurs bara skulle förvärra problemen, till exempel för de privatkunder som skötte sig och inte hade någon eller liten del i krisen. För att rädda Nordbanken, som senare köpte Götabanken, köpte staten denna för cirka 65 miljarder kronor. Även andra banker fick statligt stöd, men inte av denna omfattningen. När man ser detta scenario är det inte heller troligt att staten idag skulle tillåta att någon bank går i konkurs.

Om konkursen blir ett faktum

Teoretiskt kan man resonera om vad som skulle hända om en bank går i konkurs, det vill säga är på obestånd och inte kan betala sina löpande skulder. En konkursförvaltare tar över konkursboet och undersöker vad som kan räddas till fordringsägarna. Det troligaste är att förvaltaren säljer utestående fordringar, alltså banklån som inte har betalats tillbaka. Dessa är ju att betrakta som tillgångar och därmed möjliga att sälja. Finns det banker som inte är i konkurs kan dessa vara intresserade av att köpa hela eller delar de banklån som finns i konkursboet. De gör då en affärsmässig bedömning av banklånens värde. Man utgår från att lånen överlåts, låntagarna har bara fått en ny bank som hanterar lånen. Den nya banken har tagit över konkursbankens fordringar på låntagarna men kan inte ändra villkoren i det enskilda låneavtalet, räntor och eventuella amorteringar löper enligt avtalet.

För många kan detta låta brutalt och oetiskt att mitt lån säljs vidare till en annan bank utan att jag får vara med och bestämma. Förfarandet är dock lagligt och alla låntagare har redan godkänt detta, kanske utan att vara medvetna om att det var ett villkor i låneavtalet.

Så påverkar sänkt reporänta dina lån

Riksbanken sänkte nyligen reporäntan eller den så kallade styrräntan till 0%. Detta är en historiskt låg nivå, Sverige har inte någonsin haft så låg styrränta. Riksbankens uppgift enligt lag är att upprätthålla ett fast penningvärde. Reporäntans främsta uppgift som instrument för detta är att främja ekonomisk stabilitet framför allt genom att hålla inflationen på en rimlig nivå. För tillfället råder närmast deflation, vilket betraktas som skadligt för ekonomin. Fluktuationer i styrräntan har förekommit och under senare tid har styrräntan varit så hög som ca 9% (1995). Reporäntan kan sägas vara den ränta bankerna får betala när de lånar av staten också den ränta de får när de sätter in pengar. Bankerna är beroende av att kunna ta korta lån av Riksbanken. Om styrräntan går upp blir det alltså dyrare för bankerna att låna av staten, då kompenserar bankerna sig genom att höja sina utlåningsräntor till företag och privatpersoner. För privatpersoner är det främst de rörliga bolånen som påverkas.

Varför sänkt styrränta?

Riksbankens tanke med sänkt styrränta är att stimulera den svenska ekonomin, både företagens och den privata. Avsikten är att det skall bli billigare att låna pengar och att hushåll och företag då skall öka sin konsumtion. Riksbankens beslut om nivå på reporäntan görs efter bedömningar av konjunkturläget i Sverige och internationellt och beslutet grundar sig främst på förväntningar om inflationsutvecklingen. Om Riksbanken vill dämpa ett framtida inflationstryck höjer man styrräntan. I ett sådant läge minskar investeringsviljan, konsumtionen minskar och börskurserna sjunker. Trycket på efterfrågan minskar och då minskar även inflationen. Man har föreställningen om att denna metod kan förlänga en högkonjunktur. Sänkt styrränta, som nu är fallet, bidrar till att marknadsräntorna skall falla. I ett sådant läge ökar viljan till konsumtion och investeringar, priserna stiger, belåningen ökar och produktionen ökar också. Denna åtgärd avser att öka inflationstrycket och används som en stimulator i lågkonjunktur. En förändring av styrräntan får inte genomslag genast och överallt i ekonomin, ibland kan det ta 12 – 24 månader innan räntebeslutet har slagit igenom. Det är ju förväntningar på kommande inflation som har styrt beslutet.

För bolånekunder med rörliga lån bör Riksbankens beslut tas emot mycket positivt. Sveriges ekonomi är god, konjunkturen pekar åt rätt håll, men inflationen är väldigt låg. Beslutet om styrräntans nivå till 0% gynnar exportbolagen eftersom den svenska kronan försvagades mot de flesta valutor till exempel är nu kronans förhållande till US dollar den lägsta sedan 2010. Genom försvagningen av den svenska kronan blir utlandssemestern nu dyrare. Det kan kanske vara klokt att mera noggrant undersöka vilket semesterland som ger bästa valutan för den svaga kronan.

Vad som sker med lånen

Bolånekunder undrar kanske vad som händer med deras lån. Även om bankerna kan låna gratis av staten kommer de att ta ut ränta av sina kunder. Det kommer att bli billigare att låna och med det finns en risk att hushållen lånar mer än nödvändigt. Visserligen har Riksbanken sagt att den låga räntenivån kommer att ligga kvar i vart fall till slutet av 2016 men det finns anledning att vara försiktig. 0% är inte en normal räntenivå. Man måste ha ekonomisk beredskap för höjda räntenivåer, kanske upp till 5 – 6%. När räntan är låg och man har hög skuldsättning bör man amortera på sina lån. Nu var mycket av räntesänkningen förväntad och bankerna har redan justerat de rörliga räntorna till viss del. Bankerna har nu stora marginaler och för den uppmärksamme kunden finns det möjlighet att pruta och jämföra olika bankers erbjudanden.

Bostadsbubblan – vad händer med lånen om den spricker?

I Sverige råder svår bostadsbrist, framför allt i storstadsregionerna. Om utbudet är lågt och efterfrågan stor stiger priserna. Både villor och bostadsrätter har ökat kraftigt i pris de senaste åren.

Vad är en bostadsbubbla?

Internationella valutaunionen har pekat ut ett antal länder på väg att utveckla en så kallad bostadsbubbla. En sådan är på väg när till exempel kvoten bostadspris/ disponibel inkomst har kommit högt över det historiska genomsnittet. Många ekonomer anser att starkt ökande bostadspriser kan vara skadliga för ekonomin genom att ägare av villor eller bostadsrätter utnyttjar det ökade värdet till att ta nya lån. Dessa personer tror att prisökningarna är stabila och de känner sig mer förmögna och har ofta inte beredskap för prisnedgångar. Bostadsbubblor kan leda till ekonomisk tillväxt under tiden de pågår. Vid stigande bostadspriser ökar investeringsviljan och fler bostäder byggs, investerarna räknar med att investering i bostäder skall löna sig. Effekten av ökade investeringar i bostadsbyggande är att fler personer anställs i byggverksamheten och att leverantörer av byggmaterial får ökade intäkter. Bostadprisbubblan skapar både ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Med detta i åtanke förstår man att en kraftig nedgång i bostadspriserna nästan alltid leder till en lågkonjunktur eller värre.

Historiskt, i närtid, kan vi påminna oss om bostadsbubblorna som sprack i USA, Irland och Spanien 2006 – 2007. Här var orsaken, främst i USA, att många husägare inte kunde betala sina lån när räntorna ökade och amorteringsfriheten upphörde.

Dessa fick lämna sina villor och överlämna dem till bankerna men lånen fanns kvar. Resultatet blev finanskris och lågkonjunktur. Sveriges bostäder är enligt många bedömare alldeles för högt värderade, vilket avspeglar sig i de farhågor som framställs av flera ekonomer. Bostadspriserna i Sverige har de senaste femton åren ökat 130% mer än inflationen, detta pekar mot att prisökningen inte är sund. Boverket menar att 50% av prisökningen kan hänföras till bostadsbubblan. Bostadsköpare räknar med att det i framtiden kommer att finnas någon som är beredd att köpa bostaden till ett högre pris.

Amorteringskrav

De amorteringskrav som har införts avser att kyla ner prisökningstakten och de skall också få bostadsköpare att göra en kalkyl för boendekostnaderna efter ett köp. Då skall man inte bara lägga in amorteringen, som ju egentligen är ett slags tvångssparande, utan också kalkylera med hur höjda räntor kan komma att påverka familjens ekonomi. En risk många bedömare pekar på är att många hushåll har köpt en bostad till ett högt pris, kanske rent av på marginalen av sin disponibla inkomst. Dessa blir då väldigt sårbara för framtida räntehöjning samt eventuella ytterligare krav på amortering. Också förändringar i den ekonomiska situationen vid till exempel sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa är påtagliga riskfaktorer för dessa hushåll.

Visserligen har Sverige en bostadsbubbla, men det är inte troligt att den spricker så dramatiskt som till exempel i USA. Någon har beskrivit ett scenario som en ”pyspunka”, luften går sakta ur ballongen. Hur som helst – om bubblan spricker eller luften sakta går ur marknaden ligger lånen kvar på oförändrade villkor, bankerna vill ha sina räntor och eventuella amorteringar. För många kan detta leda till att man inte kan bo kvar i den dyra bostaden. Man får flytta men skulden ligger kvar.

Lån utomlands

Dagens ränteläge gör att Sveriges banker och finansinstitut med mycket låg ränta lånar ut pengar till företag och privatpersoner. För de flesta är det lätt att låna pengar på de villkoren, en del finansinstitut accepterar till och med personer med betalningsanmärkningar som kunder. För de flesta privatpersoner är den svenska finansmarknaden tillräcklig för de behov som finns.

Frihet att flytta kapital

En av EU:s fyra friheter är dock friheten att flytta kapital över EU-ländernas gränser. Detta har främst gynnat de företag som gör affärer i EU-zonen, men i viss mån kan man säga att även privatpersoner kan ha glädje av denna frihet. Eftersom kapital får röra sig fritt i EU kan till exempel inkomst av tjänst eller en pension i Sverige fungera som underlag för en låneansökan i ett annat EU-land. Personer som har betalningsanmärkningar kan här få en extra möjlighet att få lån, men innan man ansöker om lån i utlandet är det några viktiga faktorer man måste beakta. Om man arbetar och bor i Sverige tar man en väldigt stor valutarisk. Normalt beviljas lånen i den valuta den utlånande banken tillämpar, oftast euro. Som den svenska kronan har utvecklats mot euron efter den senaste räntesänkningen och en viss politisk oro i Sverige har den som tog ett lån i euro för ett år sedan fått sitt lån ökat med cirka 10% eftersom kronan har fallit i förhållande till euron. Man kan inte heller bortse från att finansiella kriser kan uppstå både i Sverige och det land man har lånat i och att detta då påverkar lånet negativt.

E-post: info@myloan.se
Telefon: 08-51 000 050
Kontaktuppgifter

Öppettider

måndag - torsdag
08.00 - 17.00
fredag
08.00 - 16.00

Besöksadress
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon
08 - 51 000 050

E-post
info@myloan.se

Fax
08-51 000 001