Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån!
kr

0 kr/månad

Om försäkringsförmedlingen

Alla försäkringar som distribueras av oss omfattas av Lagen samt Förordningen om försäkringsdistribution samt Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution.

MyLoan – en del av Insplanet

MyLoan är en del av Insplanet koncernen med Insplanet AB (publ) som moderbolag.

Registrering, tillstånd och tillsyn

MyLoans förmedlingsverksamhet bedrivs i Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179, som är registrerat som konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen hos Finansinspektionen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring. I Finansinspektionens företagsregister är de rådgivare som är anställda av MyLoan upptagna. Finansinspektionen ska på begäran upplysa dig som kund om en anställd har rätt att distribuera försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkringar, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser. Gällande MyLoans marknadsföring följer bolaget svensk lag och står under Konsumentverkets tillsyn. För vidare information rörande MyLoans registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, Tel: 0771-670 670, E-mail; bolagsverket@bolagsverket.se, www.bolagsverket.se. För vidare information rörande tillsyn samt information om och kontroll av MyLoans behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel; 08-408 980 00, E-mail; finansinspektionen@fi.se, www.fi.se. För vidare information rörande tillsyn av MyLoans marknadsföring kan Konsumentverket kontaktas: Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad, Tel; 0771–42 33 00, E-mail; konsumentverket@konsumentverket.se, www.konsumentverket.se.

Kostnadsfria tjänster

MyLoans rådgivning och förmedlingsverksamhet är för dig som konsument kostnadsfria. Om du väljer att teckna en försäkring via oss får vi som bolag ersättning från försäkringsföretaget.

Registrering, tillstånd och tillsyn

Kostnadsfria tjänster

MyLoans rådgivning och förmedlingsverksamhet är för dig som konsument kostnadsfria. Om du väljer att teckna en försäkring via oss får vi som bolag ersättning från försäkringsföretaget.

Rådgivning

Inom ramen för vår tjänst tillhandahåller vi kostnadsfri rådgivning om de försäkringsprodukter som vi förmedlar. MyLoans rådgivning sker ej på grundval av en s.k. opartisk och personlig analys. Om något särskilt försäkringsmoment eller skydd är särskilt viktigt för dig måste du informera oss om detta samt kontrollera att detta verkligen omfattas av den försäkring du väljer. Alla MyLoans försäkringsförmedlare är anställda i företaget och uppfyller de formella kraven för att få vara försäkringsförmedlare.

Ångerrätt

Enligt Lagen om distansavtal har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar för alla köp som sker uteslutande på distans och i egenskap av privatperson. Ångerrätten börjar löpa den dag då avtalet ingås men tidigast den dag då information och avtalsvillkor enligt Lagen om distansavtal kommit dig till handa. Om du använder dig av ångerrätten har försäkringsföretaget rätt att ta betalt för tiden som skyddet var gällande. För att utnyttja ångerrätten kontaktar du MyLoan via telefon 08-51 00 00 50 eller på e-post till info@myloan.se.

Efter att du köpt en försäkring

MyLoan skickar alltid en bekräftelse på ditt försäkringsköp när du köper en försäkring via oss. Uppgifterna i bekräftelsen som kommer från MyLoan visar de avtalsgrundande uppgifterna för försäkringsavtalet (”Försäkringsgrundande uppgifter”). Om någon av uppgifterna inte stämmer ska du kontakta oss snarast. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan ett ingånget försäkringsavtal bli ogiltigt, eller så kan ersättningen från försäkringsföretaget sättas ned vid en skada. För specifika produktbenämningar i din försäkring hänvisas till det försäkringsbrev och de försäkringsvillkor som du får från försäkringsföretaget. Särskilda krav kan finnas för att din försäkring ska vara fullt gällande. En köpt försäkring är giltig från det startdatum som anges i förmedlingsbekräftelsen, även om du inte hunnit få alla handlingar från försäkringsföretaget.

Uppsägning av försäkringsavtal

MyLoan kan ej säga upp aktiva försäkringsavtal. MyLoan arbetar för närvarande inte med fullmakt, om inte särskilt erbjudande om detta givits, skriftligen (ej epost), undertecknats samt skriftligen (ej epost) beviljats. Om du vill byta försäkring och köper en ny försäkring via MyLoan, måste du själv säga upp ditt gamla försäkringsavtal.

En försäkring gäller under den tid som står på försäkringsbrevet från försäkringsföretaget, vanligtvis löper försäkringen ett år. Vid försäkringstidens utgång förnyas försäkringen automatiskt för ytterligare ett år, om inte annat framgår av avtalet eller omständigheterna. Du kan säga upp försäkringen vid försäkringstidens slut. Om ditt försäkringsbehov upphör, eller om det inträffar någon annan liknande omständighet har du rätt att säga upp försäkringsavtalet med omedelbar verkan. Har din försäkring förnyats kan du som oftast, innan du har betalat någon del av premien, säga upp försäkringen att upphöra med omedelbar verkan. Försäkringsföretaget kan säga upp din försäkring om du eller annan försäkrad grovt åsidosatt era skyldigheter eller då synnerliga skäl föreligger. Vad som exakt gäller kring uppsägning av försäkringsavtal och följder vid försenad betalning framgår i respektive försäkringsprodukts villkor.

Samarbetsbolag

MyLoan distribuerar försäkringar från Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial (516407- 0384) och företräder försäkringsföretaget i kontakten med dig som konsument. Både MyLoan och Gjensidige har Finansinspektionens tillstånd för sin verksamhet. Offerter är giltiga i 30 dagar.

Kvalificerat ägarinnehav

MyLoan har inte ett kvalificerat ägarinnehav i Gjensidige och Gjensidige, inkluderat dess moderbolag, har inte ett kvalificerat ägarinnehav i MyLoan.

Ansvarsförsäkring

MyLoan innehar en ansvarsförsäkring hos Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch. Adress: Allianz Global Corporate & Specialty Att. Financial Lines – Claims Department, Regeringsgatan 54, Box 72111, 103 88 Stockholm, Telefonnummer: 08-505 021 02, E-post: nr-claims@allianz.com, Hemsida: www.agcs.allianz.com/global-offices/sweden/. Krav riktade mot MyLoan kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från MyLoan. Ett sådant krav skall riktas till Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch inom 36 månader från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 250 680. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest EUR 5 002 472.

I det fall du som kund frångår de rekommendationer som MyLoan gett, inte lämnar fullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter har MyLoan inget ansvar.

Klagomål

Om du har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta och få ditt ärende prövat utan kostnad via mail: klagomal@insplanet.com, eller via post enligt adress under Kontaktinformation. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut skriftligen. Om du inte är nöjd med Insplanets beslut kan du begära förnyad prövning av ditt ärende. Ärendet behandlas då av Insplanets klagomålskommitté, som lämnar ett definitivt beslut i ärendet inom två veckor. Klagomålsansvarig hos Insplanet är Alexander Ulriksson.

Tvister

Svensk lag tillämpas på våra avtalsvillkor. Avtalsvillkor är på svenska vilket även är det språk som MyLoan åter sig att använda i vår kommunikation med dig som kund. Vid en tvist med MyLoan har du som kund möjlighet att kostnadsfritt få denna prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även få tvisten prövad av allmän domstol, i första hand tingsrätten. Vägledning kan fås av Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, Konsumentverket (Hallå konsument) samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Om du väntar för länge med att få din tvist prövad kan du förlora din rätt till ersättning (preskription). Vill du undvika preskription måste du väcka talan vid tingsrätten inom tio år från distributionstillfället.

Ersättning

För att använda vår tjänst betalar du inte några avgifter till oss. Om du väljer att teckna en försäkring via oss får vi som bolag ersättning från försäkringsföretaget. Förmedlingsprovisionen som vi erhåller baserar sig på den inbetalda försäkringspremien. Ersättningen MyLoan erhåller uppgår till 61,4% av inbetalda premier så länge försäkringarna är aktiva, s.k. beståndsersättning.

Version 20190705

PDF för utskrift

Om försäkringsförmedlingen

Kontaktuppgifter

Öppettider

måndag - torsdag
08.00 - 17.00
fredag
08.00 - 16.00

Besöksadress
Grev Turegatan 5
114 46 Stockholm

Postadress
Insplanet AB
Box 26 000
SE-100 41 Stockholm

Telefon
08 - 51 000 050

E-post
info@myloan.se

Fax
08-51 000 001