Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00

Ordlista - Index

Ordlista

A-skattsedel

A-skattsedel är ett dokument som visar vilken skatt din arbetsgivare ska dra på din lön. Ett utdrag av detta dokument finns att hämta hos Skatteverket. Du kan kontakta Skatteverket och få en kopia av dokumentet hemskickat med posten.

Mer om A-skattsedel

Amortering

Amortering avser den summa som dras per månad som avbetalning på ett lån med banken och kan se ut på lite olika sätt beroende på vilka villkor man har i sitt låneavtal.

Mer om Amortering

Amorteringskrav

Svenska hushållens skulder är höga, och fortsätter att öka. Finansinspektionen oroar sig för att låga räntor driver upp bostadspriserna, och till slut skapar en bostadsbubbla och har därför infört ett amorteringskrav för den som köper en ny bostad.

Mer om Amorteringskrav

Annuitet

När du har tagit ett lån och sedan ska börja betala tillbaka det finns det två vanliga sätt att räkna ut hur mycket du ska betala tillbaka, rak amortering och annuitet. Det belopp du betalar tillbaka består av tre delar: amortering. ränta och avgifter.

Mer om Annuitet

Annuitetslån

Annuitetslån kan sägas vara en av flera grundläggande typer av standardlån, jämte exempelvis lån med så kallad rak amortering eller serieplan. Dessa lånetyper är kategoriserade enligt vilken amorteringsmetod de bygger på.

Mer om Annuitetslån

Anställningsform

Sverige utmärker sig internationellt genom sin relativt långa tradition av att via lagstiftning skydda arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Central i detta sammanhang är är Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) som reglerar ett stort antal aspekter av förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Mer om Anställningsform

Autogiro

Autogiro är en överenskommelse om automatisk betalning av en faktura. Varje månad ska räkningar betalas och autogiro är ofta ett mycket bra alternativ för den som vill att betalningarna ska gå både smidigt och snabbt.

Mer om Autogiro

BankID

BankID är en så kallad e-legitimation. Den används för att styrka innehavarens identitet när de utför ärenden online. Med hjälp av en e-legitimation kan man utnyttja en lång rad tjänster hos sin bank såväl som hos myndigheter som t.ex. Skatteverket, CSN, eller Försäkringskassan.

Mer om BankID

Bankränta

Bankränta uttrycks i procent och mäter hur mycket du kan få för att låna ut pengar till en bank eller hur mycket du betalar för att själv låna pengar. Banker sysslar med både in- och utlåning och ser givetvis till att ha räntesatser som innebär att banken tjänar pengar i långa loppet.

Mer om Bankränta

Belåningsgrad

Belåningsgrad handlar om den procent av en fastighets värde som du lånar från en bank för att köpa. Oftast handlar det om ett bolån. Om du vill köpa en lägenhet för en miljon kronor och du måste låna 800 000 kronor så är belåningsgraden 85%.

Mer om Belåningsgrad

Betalningsanmärkning

Betalningsanmärkning är den notering som kreditupplysningsföretagen gör om du inte betalat en räkning i tid. Den här formen av noteringar har skapats för att skydda både privatpersoner och företag från svåra ekonomiska problem.

Mer om Betalningsanmärkning

Betalningsföreläggande

Ett betalningsföreläggande är det krav på återbetalning av en skuld som Kronofogdemyndigheten skickar ut till den som inte betalat sina räkningar.

Mer om Betalningsföreläggande

Bilförsäkring

Alla bilar som är i trafik måste enligt lag ha en trafikförsäkring. En Trafikförsäkring ersätter alla skador du orsakat i trafiken med din bil, men den täcker inte skador på din egen bil vid olycka i trafiken.

Mer om Bilförsäkring

Billån

Billån innebär ett lån där bilen är säkerheten för långivaren. Ett lån är ofta en förutsättning för att kunna köpa bil och det finns många olika varianter. Vanligast är lån via bank eller bilfirma, för det här alternativet krävs oftast att köparen har möjlighet att lägga 20% eller mer av köpesumman som egen insats.

Mer om Billån

Blancolån

Blancolån innebär ett lån utan säkerhet där låntagaren helt fritt kan bestämma vad pengarna ska användas till. Motsatsen är så kallat hypotekslån, där banken eller annan långivare kräver en säkerhet som motsvarar lånets värde, det kan till exempel vara en lägenhet, villa eller annan fastighet.

Mer om Blancolån

Bodelning

När två gifta makar delar upp egendomen mellan sig kallas det för bodelning. Bodelning kan ske under äktenskapet eller vid äktenskapsskillnad, antingen på grund av att en av makarna dör eller med anledning av skilsmässa. Det är giftorättsgodset som delas upp och all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods.

Mer om Bodelning

Bolån

Bolånet är en av grundstenarna i ekonomin för många svenska hushåll. Det är otroligt ovanligt att man köper en bostad helt utan att låna pengar och utgifterna för lånet är för många en av de största budgetposterna. Alla förändringar som rör bolånet uppmärksammas därför i media.

Mer om Bolån

Borgen

I de allra flesta fall så krävs det någon form av säkerhet för att beviljas ett lån. Oftast består säkerheten av låntagarens egna inkomst men om en låntagares betalningsförmåga inte räcker som säkerhet för långivaren så kan en annan person, oftast en familjemedlem, gå i borgen för lånet istället.

Mer om Borgen

Borgenär

Detta ord brukar ofta blandas ihop med ett annat begrepp: borgensman. Även fast orden liknar varandra så är betydelsen inte alls densamma. Borgenär en den person eller företag som lånar ut pengar.

Mer om Borgenär

Borgensman

Borgensman är någon som personligen går i garant för en gäldenär. Borgensman är ett ord som inte ska förväxlas med borgenär. Skatteverket har också konstaterat att ordet "borgenär" är ett av de krångligaste orden som ständigt blandas ihop med begreppet "att gå i borgen" för någon.

Mer om Borgensman

Bostadsbubbla

Med bostadsbubbla brukar man mena en bostadsmarknad som växt väldigt snabbt, på ett sätt som inte är hållbart i längden. Problemet med bubblor är att de förr eller senare spricker och i det här fallet innebär det att priserna faller mycket snabbt, något som kan få väldigt besvärliga konsekvenser.

Mer om Bostadsbubbla

Bostadslån

Att kunna teckna ett bostadslån är av avgörande betydelse för de svenskar som satsar på att äga ett hus eller en lägenhet. För en stor majoritet av oss är lånet en förutsättning och det är vanligt att man lånar upp emot 90 % av värdet på bostaden man köper.

Mer om Bostadslån

Båtlån

En båt går att finansiera på samma sätt som en ny bil och ett båtlån utformas för det mesta på precis samma sätt som ett billån. Banker, företag som säljer båtar och andra långivare kan erbjuda lån som går att använda för att finansiera en båt.

Mer om Båtlån

Deklaration

Deklaration är för många vuxna svenskar ett kärt ord för det här som behöver göras en gång per år: nämligen nedskrivningen av dina finansiella uppgifter. Varför då? Jo, därför att detta blir sedan grunden för din skatt som ska betalas in till staten.

Mer om Deklaration

Denuntiation

Ett skuldebrev kan överlåtas mellan olika kreditgivare, trots att det skrivs till en specifik juridisk person. En sådan överlåtelse innebär alltså att skulden får en ny fordringsägare och för att en sådan ska ske krävs en denuntiation.

Mer om Denuntiation

Djurförsäkring

Det finns flera fördelar med att ha en djurförsäkring till sitt djur. För det första täcker den kostnader för veterinärvård och liknande om sådant behövs. Om man inte har djuret försäkrat finns det också risk för att man inte får delta i eventuella tävlingar eller liknande med det.

Mer om Djurförsäkring

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta är en ränta som företagen kan ta ut 30 dagar efter att man skickat ut fakturan. Detta med dröjsmålsräntan är lagstadgat och reglerat enligt räntelagen.

Mer om Dröjsmålsränta

Effektiv ränta

Effektiv ränta är den totala kostnaden du betalar för att få ta ett lån, en kredit eller handla på avbetalning. Det är den enda räntan du ska bry dig om, trots att det allt som oftast är den nominella räntan som långivarna använder sig av för att marknadsföra sina lån.

Mer om Effektiv ränta

Existensminimum

Existensminimum är den summa som anges som skälig levnadsnivå för en person eller en familj i Sverige. Begreppet används av flera instanser bland annat av kronofogden och socialtjänsten. Vilket belopp som utgör en skälig levnadsnivå avgörs årligen i riksdagen.

Mer om Existensminimum

Faktura

Kort sagt kan man säga att en faktura är ett dokument i någon form som innehåller ett krav om betalning från en part till någon annan part. Fakturan kan vara i elektronisk form eller i pappersformat och den innehåller ett betalningskrav.

Mer om Faktura

Fullmakt

Med en fullmakt får en person rätt att företräda en annan. Dessa personer kan vara juridiska eller fysiska personer. Man kan med andra ord ge en annan person i uppdrag att utföra vissa handlingar i det egna namnet och detta kommer att ha en bindande verkan rent rättsligt.

Mer om Fullmakt

Förfallodatum

Förfallodatum är det datum som ett lån, en faktura eller en räkning ska vara återbetalad senast för att inte kreditgivaren ska lägga på en påminnelseavgift när en påminnelse skickas ut. Är lånet inte betalt kan det också leda till att kreditgivaren tar det vidare till inkasso eller Kronofogden.

Mer om Förfallodatum

GDPR

Detta är en förkortning för General Data Protection Regulation. En lag för att skydda viktiga personuppgifter som exempelvis ditt personnummer när du delar med dig av det till företag och organisationer. Detta regelverk från EU träder i kraft den 25:e Maj 2018.

Mer om GDPR

Gåvobrev

Ett gåvobrev är ett dokument som visar att en gåva har getts från någon till en annan. Gåvobrevet har också oftast villkor som ingår för att styra upp hur gåvan ska hanteras. Ett exempel är när ett gåvobrev ges där det står hur gåvan (det kan vara en fastighet, aktier, kapital eller annat) ska skötas av nästkommande generation eller av en stiftelse.

Mer om Gåvobrev

Gäldenär

Gäldenär är ett annat ord för en låntagare. Det är en borgenär (lånegivare, bank, privatperson eller liknande) som lånar ut pengar till en privatperson men det kan också vara till ett företag. Ibland kan en bank kräva att gäldenären måste teckna ett lån tillsammans med en borgensman.

Mer om Gäldenär

Handpenning

Handpenning är en summa pengar som en köpare behöver betala för att ingå i ett köpavtal. Oftast lämnar man in en handpenning när man ska köpa en bostad men det kan också ske när man ska till exempel köpa en bil. Man lämnar då in handpenningen som motsvarar en procentuell del av den totala summan för ett objekt.

Mer om Handpenning

Hypotekslån

Ordet hypotek kommer från grekiskans hypotheke som betyder "pant". Redan i antikens Grekland var begreppet etablerat och det fanns pantbanker. Hela lånerörelsen som den ser ut idag härstammar faktiskt från detta.

Mer om Hypotekslån

Inkasso

Inkasso är ett institut som har skuldindrivning som verksamhet. Om räkningar eller andra typer av skulder inte betalas inom den avtalade tiden kan den som begär in pengarna vidta inkassoåtgärder.

Mer om Inkasso

Inkassokrav

Ett inkassokrav är det man får om man inte betalat sin räkning i tid och företaget som begärt betalning vänder sig till ett inkassoföretag för att få skulden indriven.

Mer om Inkassokrav

Inkomstbasbelopp

Inkomstbasbelopp är en beräkning som görs av Pensionsmyndigheten och slås fast av regeringen. Beloppet används för att beräkna den högsta pensionsgrundande inkomsten och ska spegla inkomstutvecklingen i Sverige.

Mer om Inkomstbasbelopp

Inkomstförsäkring

Inkomstförsäkring är den frivilliga försäkring man kan teckna som ett komplement till a-kassans ersättning i de fall man har en lön som betydligt överstiger a-kasse-ersättningens maxbelopp.

Mer om Inkomstförsäkring

Insättningsgaranti

När du sätter in pengar på en bank eller annat finansinstitut skyddas de i många fall av en statlig insättningsgaranti. Det betyder att de pengar som du satt in är skyddade även om banken eller finansinstitutet skulle gå i konkurs.

Mer om Insättningsgaranti

Inteckning

En inteckning är säkerheten på ett lån. När du lånar pengar till en bostad lämnar du förmodligen bostaden som säkerhet för lånet, vilket innebär att du gör en inteckning på den bostaden. Det betyder att du lämnar den i pant till banken där du tagit ditt lån.

Mer om Inteckning

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto, eller ISK, är en sparkonto för den som vill investera i fonder, aktier och andra värdepapper som obligationer och warranter. ISK-kontot har oftast ingen nedre gräns för insättningar och lämpar sig därför väl för månadssparande under en längre tidsperiod.

Mer om Investeringssparkonto

Jämkning

Jämkning innebär en fördefinierad justering av din förbetalda skatt. Om en arbetstagare har som önskemål till sin arbetsgivare att få betala högre eller lägre skatt än vad som gäller enligt skattetabellen så kallas detta för jämkning.

Mer om Jämkning

Kalkylränta

Kalkylräntan är den som räknas ut när du ska göra ett lån till din bostad. Banken räknar ut detta och det räknas på hur hushållets ekonomi ser ut. En hög kalkylränta påverkar generellt de som lånar högre lånebelopp mer och det är därför framförallt i storstadsregioner där vi haft en kraftig prisutveckling som påverkas.

Mer om Kalkylränta

Kapitalkostnad

Kapitalkostnad är den samlade kostnaden för ett lån. Det handlar inte om själva lånebeloppet i sig utan kringkostnaderna som tillkommer: det kan vara aviavgifter, ränta, uppläggningsavgift med mera. Detta är en kostnad som borgenären (vanligtvis en bank) skriver in i ett låneavtal med en gäldenär (privatperson eller företag som tecknar ett låneavtal).

Mer om Kapitalkostnad

Kontantinsats

När du vänder dig till banken för att låna pengar kräver banken att lånetagaren ska ha en kontantinsats på 15 % av bostadens värde att själv betala bostaden med. Du får alltså enligt svensk lag bara belåna en bostad upp till 85 % av dess värde.

Mer om Kontantinsats

Kredit

Ordet kommer ursprungligen från det latinska ordet ”crédit” som betyder ”tro på”. Detta är ett passande ord då du får låna pengar på grund av ett visst förtroende som du har förtjänat.

Mer om Kredit

Kreditkort

Ett kreditkort är ett kort som är kopplat till en beviljad kredit, och betalas via en faktura en gång per månad, till skillnad från ett betalkort där summan du handlar för dras direkt från ett bankkonto.

Mer om Kreditkort

Kreditupplysning

En kreditupplysning är när en borgenär undersöker och bedömer en persons kreditvärdighet. Alltså hur trolig en person är att kunna betala tillbaka ett lån till en bank till exempel.

Mer om Kreditupplysning

Kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett utlåtande av din betalningsförmåga en bedömning som görs utifrån kreditupplysningsföretagens olika variabler. När du ansöker om ett lån, kredit eller liknande vänder sig banken eller företaget till kreditupplysningsföretagen för ett utlåtande.

Mer om Kreditvärdighet

Köpebrev

Ett köpebrev är ett dokument som visar att en egendom bytt ägare. Det kan till exempel vara fråga om en fastighet. Köpebrevet fungerar även som ett kvitto. Det är skillnad på köpekontrakt och ett köpebrev.

Mer om Köpebrev

Köpeskilling

Det vi i vardagligt tal kallar för pris, benämns ibland som köpeskilling. När ordet används rör det sig ofta om större köp som exempelvis fastigheter, och termen återfinns ofta i juridiska avtalsdokument.

Mer om Köpeskilling

Lagfart

En lagfart är en form av bevis på att man står som ägare på en fastighet och det är lag på detta för fastighetsägare. När man har köpt eller fått en fastighet som gåva, så ansöker man om detta hos lantmäteriet senast 3 månader efter man skrivit kontrakt på byggnaden.

Mer om Lagfart

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet i Sverige som håller ordning på geografiska mätningar, tomtgränser, lagfarter och fastigheter. Det är alltså till myndighet som du vänder dig när du till exempel ska lämna in en lagfart, har geografiska frågor, ska stycka upp en tomt eller vill ta reda på vem som äger en särskild fastighet.

Mer om Lantmäteriet

Likvid

Begreppet likvid innebär att det finns kontanta medel för en privatperson eller ett företag att betala lån, räkningar, oförutsedda utgifter och liknande. När en bank räknar på om det går att bevilja ett större lån, ser man till personens likviditet som en av faktorerna.

Mer om Likvid

Lån utan säkerhet

Lån utan säkerhet innebär att det är låntagarens betalningsförmåga som ligger till grund för säkerheten istället för ett värderat objekt. Lån utan säkerhet är ett lån där man gör bedömningen av kreditvärdigheten hos den som ansöker om ett lån.

Mer om Lån utan säkerhet

Lånelöfte

Ett lånelöfte är löfte från en bank eller en annan långivare att de går med på att du får låna en angiven summa inför ett bostadsköp. Det är kostnadsfritt att begära och är för det mesta giltigt i sex månader.

Mer om Lånelöfte

Marginalskatt

Trots sitt namn är marginalskatt inte en skatt, utan ett mått på hur mycket skatt du betalar på den sista krona du tjänar. I Sverige betalar vi mer skatt ju mer vi tjänar, så kallad progressiv skatt. Det innebär att skattesatsen, det vill säga skatten i procent, ökar med storleken på inkomsten.

Mer om Marginalskatt

Medlemslån

Medlemslån är en typ av lån som vänder sig till dem som är medlemmar i ett fackförbund. De ges av kreditgivare som valt att samarbeta med ett eller flera fack. Den här typen av lån brukar vara intressanta då de erbjuder låntagaren förmånliga villkor.

Mer om Medlemslån

Mikrolån

Ett mikrolån var från början en form av lån som betalades ut till entreprenörer i tredje världen. Ofta kvinnor. Det handlar om låntagare som inte haft några tillgångar att belåna samtidigt som beloppen varit så låga att det inte varit fråga om något risktagande i egentlig mening.

Mer om Mikrolån

Mäklararvode

I samband med att man säljer en lägenhet eller ett hus betalar man i regel mäklararvode eftersom nästan alla sådana försäljningar sker med hjälp av just en mäklare. Ofta handlar det om rätt stora belopp. Hur mycket man får betala brukar stå i relation till försäljningspriset.

Mer om Mäklararvode

Nominell ränta

Nominell ränta är den grundläggande räntesatsen som en låntagare betalar på sitt lån. För att förstå begreppet gäller det att vara införstådd med vad ränta är för något. Det är den kostnad som sparandets kredit och avkastning ger.

Mer om Nominell ränta

Omstartslån

Om du har haft ekonomiska bekymmer tidigare i livet kan ett omstartslån vara något för dig. Omstartslån är en kategori av lån som framförallt är avsedda för människor som traditionellt inte anses vara kreditvärdiga.

Mer om Omstartslån

Pantbrev

För den som ska köpa en fastighet är det viktigt att veta vad ett pantbrev är för något. När man tar ett bostadslån så kräver banken en säkerhet. Denna säkerhet är pantbrevet.

Mer om Pantbrev

Penningtvätt

Penningtvätt innebär att pengar någon fått på olagligt sätt hanteras så att det ser ut som att man fått in dem på normala vägar.

Mer om Penningtvätt

Personupplysning

Personupplysning är den mest omfattande sortens kreditupplysning. Kreditupplysningar genomförs för att testa din kreditvärdighet inför exempelvis ett banklån.

Mer om Personupplysning

Premiepension

Premiepension är en av tre delar av din pension som sköts automatiskt av staten. Varje år går 2,5 % av din lön till ett fondkonto där du själv kan bestämma i vilka typer av fonder som pengarna sparas.

Mer om Premiepension

Privatlån

Privatlån är ett lån som tas av en privatperson eller en juridisk person. Vanligtvis är motparten, alltså borgenären, en bank men det kan förstås även vara en annan privatperson.

Mer om Privatlån

Privatleasing

Privatleasing är en finansieringsform som i praktiken innebär att man hyr en bil utan kontantinsats, ofta till en relativt hög avgift. Antalet bilar som hyrs av privatpersoner har ökat med hundratals procent i Sverige under de senaste åren.

Mer om Privatleasing

Procentenhet

Procentenhet är ett begrepp som beskriver skillnaden mellan två olika procenttal. Om till exempel räntan har minskat från 6% till 4% så säger man att den har minskat med 2 procentenheter. På samma sätt säger man att räntan har ökat med två procentenheter om den går från 4% till 6%.

Mer om Procentenhet

Referensränta

Referensränta är, precis som namnet antyder, en räntesats. Denna fastställs två gånger om året, den första januari och den första juli, av Riksbanken. Det är den så kallade reporäntan som styr referensräntan.

Mer om Referensränta

Regressrätt

Denna term används i sammanhang rörande vissa ekonomiska åtaganden, oftast med flera parter involverade. I grunden är denna rätt något som en fysisk eller juridisk person kan tillerkännas om denne erlagt en skuld, helt eller delvis för annans räkning.

Mer om Regressrätt

Reporänta

Reporänta låter Riksbanken styra inflationen och stimulera landets ekonomiska tillväxt. När reporäntan går upp eller ner så får detta ofta direkt effekt på marknadsräntorna. Den kallas därför även för styrränta. ”Repo” kommer från engelskans ord för återköpsavtal, repurchase agreement.

Mer om Reporänta

Revers

Revers är ett skuldebrev och skrivs mellan två eller fler parter. En av de viktigaste punkterna i denna typen av skuldebrev är vilka det är som är borgenär och gäldenär.

Mer om Revers

Riksbanken

Riksbanken är Sveriges centralbank och en statlig myndighet. Faktum är att vår riksbank grundades redan 1668 och är därmed världens äldsta ännu aktiva centralbank. Riksbanken är huvudansvarig för allt som har med svensk penningpolitik att göra, och målet är att upprätthålla ett stabilt värde på den svenska kronan.

Mer om Riksbanken

Ränta

Räntan är den avgift som banken eller kreditbolaget tar ut för att bevilja dig ett lån eller kredit. För den som önskar att ta ett lån finns det mycket att tänka på. Som tur är idag kan man få hjälp med att hitta det absolut bästa lånet för just dig.

Mer om Ränta

Ränta på ränta?

Albert Einstein lär ha kallat ränta på ränta världens åttonde underverk. Miraklet ligger i att även om du bara sätter in pengar en gång, så kommer de att växa varje år, så länge du får ränta på pengarna.

Mer om Ränta på ränta?

Räntelagen

Räntelagen är en lag som bland annat dikterar hur betalningsvillkor och dröjsmålsränta kan se ut för företagare. Det innebär att ett företag har rätt enligt räntelagen att ta kräva en dröjsmålsränta ifall en faktura inte har betalats efter 30 dagar från att den skickades ut.

Mer om Räntelagen

Ränteskillnadsersättning

Visste du att du enligt konsumentkreditlagen alltid har rätt till att lösa in eventuella lån du har tagit? Men ifall du har slutit ett avtal med banken kommer du sannolikt att ha en bindningstid ifall din ränta är bunden.

Mer om Ränteskillnadsersättning

Rörlig ränta

När det är dags att ta ett större lån, till exempel ett bostadslån, är det också nödvändigt att ta ställning till vilken typ av ränta det ska var på lånet. En fast ränta innebär att räntan binds från tre månader upp till tio år. Rörlig ränta däremot betyder att lånet styrs av marknadsräntan eller något av de index som som påverkar marknaden; exempelvis Libor eller Stibor.

Mer om Rörlig ränta

Seniorlån

Många människor som har fyllt 58 år eller mer har svårt att få lån, eftersom de flesta banker inte tror att de kommer att klara av att betala lånet med sin pension eller andra inkomster. Det finns dock ett sätt att kringgå detta i form av ett så kallat seniorlån.

Mer om Seniorlån

Skattereduktion

Skattereduktion är när den uträknade skatten enligt inkomna inkomstunderlag blir reducerad av till exempel ränte avdrag för skulder eller ROT & RUT.

Mer om Skattereduktion

Skuldebrev

Skuldebrev eller kreditavtal och låneavtal som det också kan komma att kallas för, är kontraktet man skriver på då man exempelvis tar ett lån på banken eller av en annan person.

Mer om Skuldebrev

Skuldkvot

Skuldkvot är summan om man dividerar ett hushålls totala låneskuld med ett hushålls totala inkomst. Skillnaden kallas skuldkvot och vanligtvis räknar man in hushållets inkomster, alltså inte egendom såsom bilar, fastigheter eller annat av värde.

Mer om Skuldkvot

Skuldkvotstak

Skuldkvotstak är en begränsning som bankerna har när det gäller att låna ut pengar till privatpersoner som vill köpa en bostad. Just nu ligger belåningsgraden på 85 % men det har tidigare legat på 90 procent fram tills 2008 när finanskrisen slog igenom.

Mer om Skuldkvotstak

Sms-lån

Sms-lån, eller snabblån som det också kallas, är ett lån för privatpersoner som oftast går att få utan att du behöver genomgå en kreditupplysning. När det kommer till att ansöka om ett lån hos en borgenär (vanligtvis en bank) så brukar det finnas en tydlig gräns för skuldkvoten som borgenären har satt upp.

Mer om Sms-lån

Snabblån

Den här typen av lån kan också kallas för sms-lån, smålån och internetlån. Det beror på att du för det allra mesta kan ansöka om denna typ av lån direkt på internet eller till och med via sms. Det finns många aktörer som erbjuder snabblån av olika slag, och gemensamt för de alla är att detta lån är ett blancolån, det vill säga ett lån utan säkerhet.

Mer om Snabblån

Snittränta

När du går in på en banks hemsida eller jämför räntor på jämförelsesidor eller i tidningen visas det som kalla listränta. Detta är den ränta som banken visar utåt, och som är den högsta räntan som du får betala på ett lån.

Mer om Snittränta

Stämpelskatt

När du köper ett hus eller annan typ av fastighet eller tomträtt måste du betala en stämpelskatt. Storleken på skatten beror på köpeskillingen (eller ibland taxeringsvärdet) och om den som köper fastigheten är en privatperson eller en juridisk person.

Mer om Stämpelskatt

Stibor

Stibor är en förkortning av Stockholm Interbank Offered rate. Det är en daglig referensränta som beräknas som ett aritmetiskt medelvärde som bankerna ställer till varandra för utlåning av svenska kronor. Bankföreningen är huvudman och det är den som håller i det.

Mer om Stibor

Styrränta

Styrränta, eller reporänta som det också kallas, är en av de absolut viktigaste finansiella styrinstrument inom ett lands penningpolitik. Det är nämligen Riksbanken som lånar ut pengar till bankerna som i sin tur lånar ut till privatpersoner och företag.

Mer om Styrränta

Topplån

Från och med 1 oktober 2010 gäller ett bolånetak som säger att ett bolån inte får överstiga 85% av bostadens värde. Regeln gäller för alla lån tagna efter det datumet och infördes av Finansinspektionen för att man ansåg att allt för många låntagare hade riskabelt höga lån på sina bostäder.

Mer om Topplån

Upplysningscentralen

Du har säkert hört talas om kreditupplysningar, och kanske har du varit med om att någon tagit en kreditupplysning på dig. Det är vanligt vid exempelvis nyanställning, när du tar ett banklån eller när du ansöker om kredit hos ett företag.

Mer om Upplysningscentralen

Uppskov

Du har säkert hört talas om kreditupplysningar, och kanske har du varit med om att någon tagit en kreditupplysning på dig. Det är vanligt vid exempelvis nyanställning, när du tar ett banklån eller när du ansöker om kredit hos ett företag.

Mer om Uppskov

Utbetalning

En utbetalning är pengar som betalas ut från sitt konto. I de flesta sammanhang man läser detta handlar det om pengar som lämnar banken för att sedan sättas in på ditt konto, det kan till exempel vara en löneutbetalning eller utbetalningar av lån.

Mer om Utbetalning

Ägarlägenhet

Ägarlägenheter har funnits som boendeform i Sverige sedan 2009. Denna form av boende gör att den som bor i ett flerbostadshus äger sin lägenhet. Det innebär ett ökat självbestämmande.

Mer om Ägarlägenhet

Överbryggningslån

Ibland hittar man sin drömlägenhet eller villa innan man haft möjlighet att sälja den man redan äger. På en marknad med snabba budgivningar är det inte alltid möjligt att matcha tillträdesdatum för både den gamla och den nya bostaden.

Mer om Överbryggningslån

Överlåtelseavtal

Ett överlåtelseavtal är ett skriftligt avtal som ska skrivas på när en egendom ska byta ägare. Avtalet ska innehålla information om vilken egendom det gäller och vilket pris den har.

Mer om Överlåtelseavtal