Kundtjänst 08-51 000 050 Mån – Tor 08:00 – 17:00 Fre 08:00 – 16:00
Beräkna ditt lån!
kr

0 kr/månad

Vad är ett Annuitetslån?

Annuitetslån kan sägas vara en av flera grundläggande typer av standardlån, jämte exempelvis lån med så kallad rak amortering eller serieplan. Dessa lånetyper är kategoriserade enligt vilken amorteringsmetod de bygger på. Med just annuitetslån åsyftas lån för vilka låntagaren betalar ett fast belopp för ränta och amortering vid regelbundna återbetalningstillfällen. Trots att termens ursprung är det latinska ordet för år (anno) behöver återbetalningsintervallen eller löptiden inte alls bestämmas på årsbasis. Vanligen gör låntagaren idag månatliga avbetalningar på sitt lån. Ofta delas lånetypen in i två underkategorier: falsk och äkta annuitet, vilka är benämningar på vad som sker med lånet om räntan förändras under dess löptid. Huruvida annuitetslånet är rätt val för dig beror på flera olika faktorer. Störst betydelse i detta sammanhang har din ekonomiska situation, lånets löptid samt lånebeloppets storlek.

Äkta eller falsk annuitet - vilket är förmånligast?

En grundläggande aspekt av ett annuitetslån är alltså att alla avbetalningssummor och återbetalningstiden fastställs redan när låneavtalet ingås. Eftersom avbetalningarna består av såväl amortering som ränta måste således något slags justering ske om räntan förändras under lånets löptid. För att lånet ska vara ett så kallat äkta annuitetslån justeras avbetalningssummorna i enlighet med räntans förändring så att lånets återbetalningstid kan vara densamma som först avtalades. Alternativet är att hålla avbetalningssummorna på samma nivå, vilket medför att lånets löptid måste minskas eller ökas på motsvarande sätt.

Huruvida du bör välja ett annuitetslån med äkta eller falsk annuitet beror framförallt på hur stora marginaler du har i din privatekonomi. I regel är det en ökning av räntan som låntagaren måste planera för i detta sammanhang. Fördelen med ett äkta annuitetslån är att lånet blir återbetalt snabbare, vilket minskar dina totala utgifter under lånets löptid. Om din ekonomi inte har tillräckliga marginaler för att klara ökade återbetalningssummor bör du istället välja en falsk annuitet. Därmed kan du alltså hålla dina avbetalningar på en konstant nivå vid en räntehöjning, även om du måste leva med en förlängd löptid.

Vilka fördelar har ett annuitetslån?

Låntagare upplever i regel två fördelar med annuitetslån: dels medger de en lättöverskådlig återbetalningsplan och dels är de något billigare i början av återbetalningen, jämfört med rak amortering. Dessa fördelar kommer till priset av en något högre räntekostnad än vad som är fallet vid rak amortering av ett lån med samma räntesats och löptid. Att de inledande återbetalningarna är lägre för ett annuitetslån beror på att återbetalningarna vid rak amortering minskar successivt. Ett lån med rak amortering tillämpar nämligen en konstant amorteringssumma vid varje återbetalning, medan annuitetslånet som sagt har en konstant sammanlagd återbetalningssumma, bestående av både amorteringsbeloppet och räntekostnaden.

Eftersom skuldbeloppet minskar under lånets löptid kommer räntan av avbetalningarna på lån med rak amortering konstant minska, eftersom denna utgör en procentandel av kvarvarande skuld. Ett annuitetslån kan således vara ett bra val för dig som vill hålla dina tidiga återbetalningar så låga som möjligt. Den något högre räntekostnaden för ett annuitetslån uppstår eftersom återbetalningen inte är linjär som i fallet med rak amortering. Denna skillnad är dock liten vid mindre summor och är för många låntagare en acceptabel kostnad för att kunna börja återbetalningen med lägre belopp.

Ordlista - Meny